PROJEKTY UNIJNE

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

O projekcie Moja przyszłość

beznazwyW naszej szkole od września 2014 roku trwa realizacja projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma on na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych poprzez poszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Założeniem zajęć prowadzonych w ramach projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i pobudzanie zaangażowania i aktywności uczestników projektu w ramach realizowanych zagadnień. Dzieci objęte zostały także wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego. W naszej szkole w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, matematyczno-przyrodniczych oraz doradztwa zawodowego uczestniczy 19 uczniów z klas IV i V . W ramach projektu uczniowie będą również odbywali wycieczki dydaktyczne, a do realizacji przyjętych programów zakupiony zostanie niezbędny sprzęt oraz materiały dydaktyczne, które podniosą jakość i atrakcyjność prowadzonych zajęć.

 

 „Moja przyszłość” na wycieczce do Krakowa i Wieliczki …

 Na tropie filmu, mody i niezwykłych eksperymentów  – wycieczka do Łodzi

 

 

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

„Rozwój kwalifikacji kluczem do sukcesu uczniów Gminy Kowala”

kompetencjeProjekt adresowany do uczniów klas 4 – 6. Jego głównym celem jest podniesienie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na wyrównywanie szans edukacyjnych,  pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów oraz skierowanie ich na właściwą ścieżkę kształcenia dzięki realizacji programów rozwojowych. Celami szczegółowymi projektu są m.in. wyrównywanie zaległości edukacyjnych, rozwinięcie wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych oraz nabycie wiedzy na temat własnych predyspozycji. Uczniowie mający problemy w nauce zostali objęci fachową opieką pedagogiczno-psychologiczną, W ramach projektu uczniowie uzyskali pomoc logopedy i pedagoga.  Nabywanie kompetencji kluczowych ma miejsce na odbywających się w ramach projektu zajęciach matematyczno – przyrodnicze, doskonalących kompetencje językowe z polskiego i angielskiego oraz informatyki. Ponadto uczniowie uczestniczą w spotkaniach z przedsiębiorczości  i doradztwa zawodowego. więcej>>>

 

 

„Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu uczniów klas I – III Gminy Kowala”

Uczniowie klas I – III w roku szkolnym 2013/2014 po raz kolejny mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych  w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania droga do sukcesu uczniów klas I – III Gminy Kowala”   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Jedna grupa zajęć pozalekcyjnych ma pomóc wyrównać start uczniom z trudnościami. Druga to zajęcia rozwijające skierowane są do tych, którzy pragną rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania. Zajęcia odbywają się od  października 2013r. do czerwca 2014r. więcej>>>

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

 

DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI …

 

images„Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” to projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2012/2013.
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Istotnymi zamierzeniami projektu jest także przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologiczne, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport. 22 uczniów naszej szkoły będzie uczestniczyło w nieodpłatnych zajęciach zakresu: ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne), przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, języka angielskiego , zajęć sportowo-wychowawczych. Ponadto cała grupa objęta została wsparciem  psychologiczno-pedagogicznym. Zajęcia prowadzone w ramach projektu w założeniach mają skłaniać do twórczego i kreatywnego podejścia do nauki i angażowania uczniów do wychodzenia poza schemat klasowo-  lekcyjny. Temu mają służyć zaplanowane w ramach projektu wycieczki. Dzięki projektowi szkoła wzbogaci także swoja bazę dydaktyczną, zaplanowano bowiem zakup mikroskopów, mapy, zestawów do doświadczeń chemicznych.

 

Wycieczka do kręgielni i nie tylko…

 

Wizyta w Muzeum Wsi Radomskiej…

 

Dziecięca Akademia Przyszłości na zielonym szlaku…

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127