PROJEKTY UNIJNE

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

M@zowsz@nie – Mazowiecka Sieć Społeczeństwa Informacyjnego

Lokalne Centrum Kompetencji, czyli darmowe centrum komputerowe dla mieszkańców gminy Kowala od roku 2015 działa w naszej szkole. LCK powstało w ramach projektu M@zowszanie  – Mazowiecka Sieć Społeczeństwa Informacyjnego, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. Jest to bezpłatne centrum komputerowe, którego celem jest rozpowszechnianie i popularyzacja e-usług  wśród mieszkańców gminy Kowala.

Z tej formy pomocy od roku korzystają nasi uczniowie. Tu pod okiem opiekunów przygotowują prace domowe, prezentacje, poszukują w Internecie wiadomości  i w wolnym czasie korzystają z rozrywek oferowanych w wirtualnym świecie. Mogą korzystać nie tylko z dostępu do Internetu i  wielofunkcyjnej drukarki ( ksero, wydruk, skan), ale także uczestniczą w spotkaniach zespołu redakcyjnego szkolnej gazetki.  Chętni w wyznaczonych godzinach mogą skorzystać z dodatkowych zajęć poszerzających umiejętności wykorzystania ICT w życiu codziennym oraz praktycznie poznać nowinki technologii komputerowych XXI wieku.  W ramach projektu uczniowie doskonale bawią się projektując i drukując na drukarce 3D  znajdującej się na wyposażeniu centrum. Korzystający z Lokalnego Centrum Kompetencji za pośrednictwem portalu www.mazowszanie.eu  mają także dostęp do interesującej bazy rzetelnych informacji oraz ciekawostek na temat regionalnych tradycji, historii i zabytków.  Portal zawiera również wiele propozycji na ciekawe spędzenie czasu wolnego. Z LCK w naszej szkole mogą także korzystać rodzice, starsza młodzież i inni mieszkańcy Kowali w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 14 00 – 17.00. Wakacyjnymi terminami funkcjonowania naszej małej kawiarenki internetowej można będzie zapoznać się na tablicy informacyjnej przy sekretariacie szkoły.

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

O projekcie Moja przyszłość

beznazwyW naszej szkole od września 2014 roku trwa realizacja projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma on na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych poprzez poszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Założeniem zajęć prowadzonych w ramach projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i pobudzanie zaangażowania i aktywności uczestników projektu w ramach realizowanych zagadnień. Dzieci objęte zostały także wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego. W naszej szkole w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, matematyczno-przyrodniczych oraz doradztwa zawodowego uczestniczy 19 uczniów z klas IV i V . W ramach projektu uczniowie będą również odbywali wycieczki dydaktyczne, a do realizacji przyjętych programów zakupiony zostanie niezbędny sprzęt oraz materiały dydaktyczne, które podniosą jakość i atrakcyjność prowadzonych zajęć.

 „Moja przyszłość” na wycieczce do Krakowa i Wieliczki …

 Na tropie filmu, mody i niezwykłych eksperymentów  – wycieczka do Łodzi

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

„Rozwój kwalifikacji kluczem do sukcesu uczniów Gminy Kowala”

kompetencjeProjekt adresowany do uczniów klas 4 – 6. Jego głównym celem jest podniesienie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na wyrównywanie szans edukacyjnych,  pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów oraz skierowanie ich na właściwą ścieżkę kształcenia dzięki realizacji programów rozwojowych. Celami szczegółowymi projektu są m.in. wyrównywanie zaległości edukacyjnych, rozwinięcie wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych oraz nabycie wiedzy na temat własnych predyspozycji. Uczniowie mający problemy w nauce zostali objęci fachową opieką pedagogiczno-psychologiczną, W ramach projektu uczniowie uzyskali pomoc logopedy i pedagoga.  Nabywanie kompetencji kluczowych ma miejsce na odbywających się w ramach projektu zajęciach matematyczno – przyrodnicze, doskonalących kompetencje językowe z polskiego i angielskiego oraz informatyki. Ponadto uczniowie uczestniczą w spotkaniach z przedsiębiorczości  i doradztwa zawodowego. więcej>>>

 

„Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu uczniów klas I – III Gminy Kowala”

Uczniowie klas I – III w roku szkolnym 2013/2014 po raz kolejny mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych  w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania droga do sukcesu uczniów klas I – III Gminy Kowala”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Jedna grupa zajęć pozalekcyjnych ma pomóc wyrównać start uczniom z trudnościami. Druga to zajęcia rozwijające skierowane są do tych, którzy pragną rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania. Zajęcia odbywają się od  października 2013r. do czerwca 2014r. więcej>>>

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

 

DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI …

images„Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” to projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2012/2013.
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Istotnymi zamierzeniami projektu jest także przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologiczne, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport. 22 uczniów naszej szkoły będzie uczestniczyło w nieodpłatnych zajęciach zakresu: ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne), przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, języka angielskiego , zajęć sportowo-wychowawczych. Ponadto cała grupa objęta została wsparciem  psychologiczno-pedagogicznym. Zajęcia prowadzone w ramach projektu w założeniach mają skłaniać do twórczego i kreatywnego podejścia do nauki i angażowania uczniów do wychodzenia poza schemat klasowo-  lekcyjny. Temu mają służyć zaplanowane w ramach projektu wycieczki. Dzięki projektowi szkoła wzbogaci także swoja bazę dydaktyczną, zaplanowano bowiem zakup mikroskopów, mapy, zestawów do doświadczeń chemicznych.

Wycieczka do kręgielni i nie tylko…

Wizyta w Muzeum Wsi Radomskiej…

Dziecięca Akademia Przyszłości na zielonym szlaku…

 


Wróć
    cbk (2)