„Rozwój kwalifikacji kluczem do sukcesu uczniów Gminy Kowala”

 „Rozwój kwalifikacji kluczem do sukcesu uczniów Gminy Kowala”

kompetencjeGłówny cel projektu jest podniesienie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na wyrównywanie szans edukacyjnych,  pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i skierowanie ich na właściwą ścieżkę kształcenia dzięki realizacji programów rozwojowych. Celami szczegółowymi projektu są m.in. wyrównywanie zaległości edukacyjnych, rozwinięcie wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych oraz nabycie wiedzy na temat własnych predyspozycji. Uczniowie mający problemy w nauce zostali objęci fachową opieką pedagogiczno-psychologiczną, W ramach projektu uczniowie uzyskali pomoc logopedy i pedagoga.  Nabywanie kompetencji kluczowych ma miejsce na odbywających się w ramach projektu zajęciach matematyczno – przyrodniczych, doskonalących kompetencje językowe z polskiego i angielskiego oraz informatyki. Ponadto uczniowie uczestniczą w spotkaniach z przedsiębiorczości  i doradztwa zawodowego.

 

Aby język giętki… zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

CZYTANIE1Uczniowie klas 4-6 w dwóch grupach wiekowych realizują program wyrównujący wiedzę i umiejętności polonistyczne z zakresu: mówienia, czytania, słuchania, pisania, nauki o języku. Znają alfabet i  wykorzystują go, używając słowników; rozpoznają części mowy; czytając teksty, układają do nich pytania i przedstawiają chronologicznie zdarzenia; poznają przysłowia oraz związki frazeologiczne; wzbogacają na podstawie programu multimedialnego wiedzę o teatrze, kinie, filmie, komputerze; utrwalają zasady ortografii i interpunkcji; bogacą słownictwo, wyszukując w tekście zdrobnienia, tworząc nowe wyrazy: przymiotniki od przysłówków, rzeczowniki od czasowników; wysłuchują opowiadania i układają do niego tytuł, zadają pytania.

Każde dziecko, które uczęszcza na zajęcia wyrównawcze jest otoczone szczególną opieką, serdecznością oraz wyrozumiałością ze strony nauczyciela prowadzącego p. Małgorzaty Grzesiak –polonisty i oligofrenopedagoga.

 

English is easy… zajęcia z języka angielskiego

angielskiZajęcia, na które uczęszczają uczniowie z klas IV – VI.  odbywają się w dwóch grupach w poniedziałki  i wtorki. Ich program oparty jest na podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego, na poziomie A1 i skierowany jest na rozwijanie następujących kompetencji uczniów:

  •  podniesienie i wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wdrożenie skutecznych rozwiązań w zakresie zajęć języka angielskiego,
  •  skuteczne porozumiewanie się,  rozwijanie językowej kompetencji komunikacyjnej
  •  rozwijanie sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie, pisanie oraz samoocen
  •  rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe,
  •  rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
  • przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się i samooceny,
  •  zapewnienie uczniom maksimum kontaktu z językiem angielskim.

             Na zajęciach uczniowie korzystają z podręcznika i ćwiczeniówki New Project 2. Tematyka zajęć jest dostosowywana do poziomu i oczekiwań uczniów. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach, na których panuje miła i życzliwa atmosfera. Tajniki języka angielskiego pomaga zgłębiać uczniom nauczyciel języka angielskiego p. Marzena Molga.

 

Matematyczne spojrzenie na przyrodę…

imagesEAEN55UQW ramach projektu  uczniowie uczestniczą w zajęciach matematyczno-przyrodniczych rozwijających kompetencje kluczowe. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę i zdobywają nowe umiejętności związane z naukami matematyczno-przyrodniczymi z wykorzystaniem metod aktywnych. Poszerzają swoja wiedzę o potęgi i pierwiastki, układ współrzędnych, konstrukcje geometryczne itp. z wykorzystaniem gier i zabaw. Tworzą „ciekawe życiorysy” za pomocą liczb, szyfrują wiadomości, wykonują konstrukcje geometryczne przez zginane kartki papieru, poznają liczby doskonałe, rozwiązują zadania konkursowe, rebusy zapałczane oraz zagadki logiczne, w praktyce przekonują się, jaką powierzchnię i objętość ma sala , w której się uczą.

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach pod okiem p. Ewy Bednarczyk i p. Iwony Stefańskiej Stanik

 

Bogate możliwości komputera – zajęcia rozwijające  kompetencje kluczowe z informatyki

images3O0DPHMMZajęcia pokazują uczniom narzędzia i metody pracy z komputerem, dają przy tym pole do samodzielnego odkrywania bogatych możliwości pracy z komputerem. Podczas zajęć dowiadują się  o  podstawowych własnościach różnych systemów operacyjnych. Uruchamiają i zamykają aplikacje typowe dla środowiska Windows.Wykonują także operacje na plikach i folderach, ze szczególnym uwzględnieniem edytora tekstu ( tworzyli pliki tekstowe, formatowali ich zawartość, wstawiali bądź zmieniali elementy graficzne).  Uczestnicy zajęć zapoznają się z metodami wykorzystania urządzeń peryferyjnych, ich rodzajami i zastosowaniem. Podczas spotkań szczególną uwagę poświęcamy obszarom praktycznych zastosowań techniki komputerowej, metodom korzystania z gotowych zbiorów informacji takich jak np. płyty CD ( encyklopedie multimedialne,  gry edukacyjne i inne programy ) oraz zbiory internetowe. Uwzględniono również tematykę niebezpieczeństw, które niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z technologii informatycznej, gier komputerowych oraz z Internetu. Uczniowie zapoznają się z metodami postępowania w przypadku napotkania wirusa komputerowego. Omówiono zasadę działania programów antywirusowych oraz konieczność ich stosowania. Jednocześnie gromadzą również  własne prace w postaci wydruku oraz plików zapisanych  w katalogach.

Zajęcia prowadzi p. Beata Wójcik.

 

           

 

 


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127