Indywidualzacja drogą do sukcesu uczniów…

Uczniowie klas I – III w roku szkolnym 2013/2014 po raz kolejny mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych  w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania droga do sukcesu uczniów klas I – III Gminy Kowala”   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Jedna grupa zajęć pozalekcyjnych ma pomóc wyrównać start uczniom z trudnościami. Druga to zajęcia rozwijające skierowane są do tych, którzy pragną rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania. Zajęcia odbywają się od  października 2013r. do czerwca 2014r.

Dzieci  z klas I – III korzystają z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, w szczególności:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych dysleksją
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
 • zajęcia z korekcji wad postawy
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: arteterapia i muzykoterapia
 • zajęcia rozwijające zdolności matematyczno-przyrodnicze
 • zajęcia rozwijające zdolności językowe
 • zajęcia wokalno-instrumentalne
 • zajęcia literacko-teatralne
 • zajęcia rozwijające zdolności plastyczne
 • warsztaty psychologiczne

Poza realizacją zajęć dodatkowych w ramach projektu szkoła wzbogaciła się w  nowoczesne pomoce dydaktyczne, logopedyczne, gry dydaktyczne, sprzęt i programy multimedialne. Wszystkie zajęcia będą realizowane przez kadrę wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli.

 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – przeznaczone są dla uczniów, u których stwierdzono ryzyko dysleksji.

Grupa I

Rozwijanie umiejętności czytania i pisania odbywa się poprzez różnorodne ćwiczenia manualne, graficzne, w zakresie orientacji przestrzennej, ćwiczenia doskonalące umiejętność syntezy i analizy wzrokowej i słuchowej oraz usprawniające koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową. Ćwiczenia te oparte są na materiale obrazkowym, literowym oraz multimedialnym. 

Zajęcia prowadzi p. Agnieszka Kęder.                                                                                                                                    

Grupa II

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1 godzina) i uczęszcza na nie 8 osób z klasy IIa. Celem tych zajęć jest umożliwienie opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności  w zakresie czytania i pisania. Poprzez różnorodne ćwiczenia i metody pracy uczniowie usprawniają funkcje słuchowo językowe, manualne i grafomotoryczne. Ćwiczą pamięć wzrokową, spostrzegawczość oraz koncentrację uwagi. Systematycznie pracują nad poprawną pisownią, utrwalając zasady ortograficzne oraz nad płynnością czytania i czytania ze zrozumieniem. Zajęcia prowadzi p. Wiesława Rzepecka.

 

Arteterapia – zajęcia mają na celu zaspokojenie potrzeby samorealizacji, rozładowanie trudnych emocji, umocnienie poczucia własnej wartości, a także wywołanie pozytywnych uczuć poprzez przeżywanie radości tworzenia. W zajęciach uczestniczy postać wiodąca – pacynka Bratek. Każde zajęcia składają się z trzech części: słuchanie bajki terapeutycznej, ćwiczenia interaktywne oparte na elementach muzyki klasycznej oraz działalność plastyczna. Zajęcia prowadzi p. Agnieszka Kęder

 

Korekcja wad postawy

W ramach projektu w naszej szkole prowadzone są zajęcia z  gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie ćwiczą  w trzech grupach po jednej godzinie w tygodniu. Głównym celem tych zajęć jest wykształcenie u uczniów nawyku prawidłowej postawy, skorygowanie istniejących zaburzeń statystyki ciała, doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  odbywają się w sali z odpowiednim wyposażeniem (lustra, drabinki, drążek, przybory gimnastyczne, maty) i są prowadzone przez nauczycieli  posiadających przygotowanie specjalistyczne. Realizacja programu odbywa się poprzez metody, formy,  środki odpowiadające sferze poznawczej, motorycznej i emocjonalnej dzieci.Zajęcia prowadza p. Ilona Bińkowska i p. Małgorzata Piszczek

 

Zajęcia matematyczno- przyrodnicze

Ośmioro uczniów z klas trzecich uczestniczy w zajęciach rozwijających zdolności matematyczno- przyrodnicze. Program adresowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi. Dzieci w młodszym wieku szkolnym są otwarte i ciekawe świata, dlatego, aby wyjść naprzeciw ich potrzebom, na zajęciach pozalekcyjnych utrwalają oni i poszerzają wiedzę zdobytą w szkole, a ciekawymi formami pracy wdrażani są do samodzielnego, logicznego myślenia, systematycznej pracy nad własnym rozwojem, rozbudzania ciekawości poznawczej, twórczego działania. Dzieci odbywają wycieczki i obserwacje w terenie, wykonuję ćwiczenia praktyczne, doświadczenia przyrodnicze, obserwacje mikroskopowe, pomiary przy pomocy urządzeń mierniczych, prowadzą hodowle, uczą się dokumentowania przeprowadzonych prac praktycznych. Rozwiązują testy i łamigłówki logiczne przygotowując się tym samym do uczestniczenia w przyszłości w  konkursach przyrodniczych i matematycznych. Zajęcia prowadzi p. Iwona Stefańska – Stanik

 

Zajęcia teatralno – literackie

Spotkanie w bajkowym miasteczku... 15 maja 2014 r. uczniowie klas I-III uczęszczający na zajęcia literacko-teatralne zaprezentowali swoje umiejętności przed szkolną publicznością. W ramach zajęć młodzi artyści przygotowali inscenizację bajki pt.:,, Leniwa żabka ‘’. W humorystyczny sposób przypomnieli najmłodszym uczniom naszej szkoły zasady ruchu drogowego. Pokazali również konsekwencje lenistwa i braku chęci do nauki. Aktorzy z dużym zaangażowaniem deklamowali także wiersze poetów polskich. Nad właściwym przebiegiem prezentacji teatralnych czuwała p.Grażyna Jóźwik, która prowadzi zajęcia rozwijające zdolności recytatorskie i teatralne. Publiczność nagrodziła aktorów gromkimi brawami. Czekamy na kolejne przedstawienia…


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127