WIZJA I MISJA

korczak„Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać, nie śpieszyć  

–  dziecko ma prawo, by było tym czym jest.”

Janusz Korczak

MISJA NASZEJ SZKOŁY:

 KSZTAŁCIMY I WYCHOWUJEMY DLA PRZYSZŁOŚCI I W SZACUNKU DLA  PRZESZŁOŚCI

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Janusza Korczaka w Kowali jest  szkołą środowiskową, która kształci, wychowuje oraz opiekuje się dziećmi klas I-VI  i dziećmi oddziału przedszkolnego, opierając się w swoich działaniach na wartościach korczakowskich, takich jak: mądrość i zrozumienie, uczciwość, odpowiedzialność, tolerancja oraz trwałych wartościach chrześcijańskich i narodowych.

  • Zapewniamy wysoki poziom nauczania naszym uczniom i jak najlepsze przygotowanie absolwentów do dalszego kształcenia.
  • Umożliwiamy wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów, oferując bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz stwarzając takie warunki, aby każdy uczeń czuł się dobrze, miał możliwości rozwoju swojej osobowości i uzdolnień.
  • Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości, bezpieczeństwa.
  • Podejmujemy działania, zapewniające szkole zaufanie  dzieci i rodziców oraz dobrą opinię szkole w środowisku. 
  • Relacje interpersonalne w naszej szkole opierają się na zaufaniu, otwartości, szczerości i zrozumieniu.
  • Odpowiedzialność rozumiemy jako moralny obowiązek wobec siebie i rodziców, realizowany poprzez solidność naszej pracy.
  • Przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych.
  • Zmierzamy do wychowania młodych Polaków, odpowiedzialnych obywateli naszej Ojczyzny.
  • Konsekwentnie dążymy do profesjonalizmu naszych działań.

 

Gwarantujemy:

  • wszechstronny rozwój osobowy w aspekcie  intelektualnym, etycznym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym stanowiący solidną podstawę do kontynuowania nauki w gimnazjum;
  • kształtowanie właściwych postaw i nawyków zgodnych z ogólnie przyjętymi normami zachowań;images3A10OO2E
  • wychowanie w duchu tolerancji i szacunku wobec innych, zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych;
  • działania zmierzające do kultywowania wartości kulturowych „małej” ojczyzny i kraju;
  • organizację zajęć sprzyjającą bezpieczeństwu ucznia na terenie placówki;
  • uwzględnianie w swoich działaniach potrzeb środowiska lokalnego;

 Umożliwiamy:

  • korzystanie z nowoczesnej sali gimnastycznej z zapleczem boisk sportowych, biblioteki szkolnej, jadalni, świetlicy szkolnej i pracowni komputerowej;
  • rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez ich uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych;
  • organizację imprez kulturalno-rozrywkowych, środowiskowych i wycieczek
  • systematyczny kontakt rodziców z nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym;
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów i rodziców,
  • współuczestnictwo przedstawicieli uczniów w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły;
  • reprezentowanie Szkoły na uroczystościach i konkursach o szerszym zasięgu (gmina, powiat, region);

 Wspieramy:

  • rozwój samodzielności i aktywności uczniów;
  • inicjatywy zmierzające do integracji społeczności szkolnej i środowiska lokalnego;
  • działania promujące Placówkę na terenie gminy;
  • rodziców i opiekunów prawnych w przezwyciężaniu pojawiających się problemów wychowawczych;
  • uczestnictwo nauczycieli we wszelkich formach doskonalenia zawodowego sprzyjających podniesieniu jakości pracy Szkoły.

WIZJA SZKOŁY: SZKOŁA  JAK DOM

Czym wyróżnia się nasza szkoła?
Uważamy, że aby być szkołą najlepszą, musimy wyróżniać się od innych. Wyróżniamy się więc naszą postawą podkreślającą wagę, jaką przykładamy do zaangażowania w każde podejmowane działanie i każdą decyzję dotyczącą szkoły. Jesteśmy dumni z tego, co robimy i kim jesteśmy dla siebie nawzajem. Pracujemy jako zespół, aby służyć naszym uczniom i rodzicom. W szkole jesteśmy u siebie, jak w domu. Wszyscy się znamy, nie ma anonimowości. Każdy troszczy się o drugiego.

Największą wartością dla nas są uczniowie, ich rodzice  i nauczyciele.

  • Troszczymy się o każdego ucznia i wspieramy każdego jako jednostkę niepowtarzalną.
  • Cenimy każdego nauczyciela jako indywidualność i wysokiej klasy pedagoga.
  • System komunikowania w szkole cechuje otwartość, uczciwość i udzielanie wsparcia.
  • Budujemy zaufanie i zwiększamy integrację zespołu nauczycielskiego zarówno przez konkretne działania jak i deklaracje słowne.
  • Nasze stosunki wzajemne oparte są na zrozumieniu i szacunku.
  • Stwarzamy każdemu pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego.
  • Efektywnie współpracujemy z rodzicami cenią otwartość, zaufanie i wzajemne zrozumienie.

Nasze zamierzenia: 

  • Dążenie do jak najwyższej jakości kształcenia i efektywność nauczania w stosunku do możliwości.
  • Rozwijanie i wzmacnianie kreatywności, innowacyjności oraz motywowanie do wykorzystania nowoczesnej  dydaktyki w warsztacie pracy nauczycieli.
  • Przywiązywanie szczególnej wagi do kształcenia interdyscyplinarnego z poszanowanie ojczystej mowy oraz w doskonalenia umiejętności w zakresie technologii informatycznej
  • Propagowanie partnerstwa i współpracy między uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły oraz środowiskiem lokalnym.
  • Dążenie do osiągnięcia doskonałości w służeniu rodzicom, uczniom i nauczycielom.
  • Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły.
  • Promocja szkoły.
  • Propagowanie korczakowskich idei.
  • Różnorodna działania na rzecz środowiska  lokalnego i pomocy potrzebującym.
  • Ciągły rozwój bazy poprzez poprawę warunków lokalowych szkoły i wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
  • Rozwój zawodowy kadry zgodny z potrzebami szkoły.

 

 imagesN3GNMKIF

Sylwetka naszego absolwenta:

 

Absolwent naszej szkoły:

 JEST: pracowity, obowiązkowy,  rzetelny, systematyczny, samodzielny,  punktualny, uczciwy, koleżeński, wrażliwy na potrzeby innych ludzi;

UMIE: poprawnie wyrażać swoje emocje, uczyć się postrzegać otaczający świat, komunikować się z innymi, nawiązywać kontakty;

MA ŚWIADOMOŚĆ: odpowiedzialności za siebie i za innych, poszanowania wspólnego dobra, tolerancji, bycia częścią większej grupy i społeczności; konsekwencje swoich czynów, konieczności szanowania prawa i przestrzegania obowiązujących zasad i regulaminów

POTRAFI współtworzyć życie społeczne grupy, do której należy, rozpoznać wartości; twórczo rozwiązywać problemy, wykorzystując swoje możliwości intelektualne, zaplanować i organizować działania zmierzające do rozwijania własnych zainteresowań, pozytywnie patrzeć na otaczający świat  

DOSTRZEGA bogactwo otaczającego świata, wartości kultywowanych przez rodzinę, niebezpieczeństwa płynące z nieprzemyślanych wyborów.  Jest przygotowany do odpowiedniego kształtowania własnego życia i prawidłowych wyborów życiowych.

 TU CZYTAJ: Absolwent i Jego cechy


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127