EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

TEST DIAGNOSTYCZNY dla ósmoklasistów  17-19.03.2021r.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali informuje , że w dniach 17-19.03.2021r organizuje dla ósmoklasistów testy diagnostyczna ( próbny egzamin) na podstawie materiałów udostępnionych przez OKE w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegi egzaminy próbnego zostały przesłane ósmoklasistom, rodzicom i nauczycielom  przez dziennik Librus zamieszczamy je także poniżej:

 E8 PRZEDMIOT

 

 SALE  POWOŁANI NAUCZYCIELE

 

JĘZYK POLSKI

17.03.2021

9.00-11.00

sala H2

sala H3

sala 2

sala 4

 

-A. BIELECKI

-A. KUPIEC

– M. MYŚLIWIEC

– A. GACA

 

MATEMATYKA

18.03.2021

9.00-11.00

sala H2

sala H3

sala 2

sala 4

 

-K. ŚLIWA

-A. ROZWADOWSKA

-M. GRZESIAK
-I. WIĘCKOWSKA

 

JĘZYK ANGIELSKI

19.03.2021

9.00-10.30

sala H2

sala H3

sala 2

sala 4

 

-E. TYCZYŃSKA-ZYGAREK

-J.JAGIEŁŁO

-B. WÓJCIK

-I. STEFAŃSKA-STANIK

JĘZYK NIEMIECKI

19.03.2021

9.00-10.30

 

sala 6 -S. BILSKA
 • NA JEDEN DZIEŃ PRZED TESTEM DIAGNOZUJĄCYM, WYCHOWAWCA 8A i 8B przygotowuje dla TYCH uczniów paski z NAZWISKIEM, IMIENIEM oraz PESELEM I KODEM UCZNIA (gotowe listy Z PESELAMI UCZNIÓW zostały przesłane poprzez dziennik LIBRUS) oraz pobiera listy uczniów przypisanych do danej klasy.
 • NAUCZYCIEL NADZORUJĄCY PRZYPISANY DO NADZOROWANIA DANEJ GRUPY UCZNIÓW W SALI, zgłasza się w danym dniu TESTU DIAGNOSTYCZNEGO do gabinetu dyrekcji po wydrukowane ARKUSZE z danego przedmiotu. (WYJĄTKOWO W TYM ROKU SZKOLNYM, kserowanie WZORU ARKUSZA DIAGNOSTYCZNEGO dla 48 uczniów klas VIII przeprowadzi sekretarz szkoły na 1 dzień przed egzaminem).
 • NAUCZYCIEL NADZORUJĄCY odpowiedzialny jest za rozstawienie (w dowolnej kolejności) na stolikach TABLICZEK Z NUMERKAMI.
 • NAUCZYCIELE NADZORUJĄCY EGZAMIN W DANEJ SALI, SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA KOMPLETY ŻETONÓW I TABLICZEK (ilość otrzymanych na egzamin = ilość zdanych po egzaminie).
 • O godzinie wyznaczonej przez DYREKCJĘ (ok. 8.35) zdający wchodzą pojedynczo do sal, okazując NAUCZYCIELOWI NADZORUJĄCEMU, dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (LEGITYMACJĄ SZKOLNĄ) i losują ŻETONY z numerami stolików, przy których będą pracować.
 • Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował NAUCZYCIEL NADZORUJĄCY.
 • W czasie trwania egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach NAUCZYCIEL NADZORUJĄCY może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali TYLKO WÓWCZAS, KIEDY NIE BĘDZIE PRZERWY NA KORYTARZU. Zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia NAUCZYCIELA NADZORUJĄCEGO na wyjście z sali, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku.
 • Każdy przystępujący do TESTU DIAGNOSTYCZNEGO powinien mieć ze sobą na każdym przedmiocie PRZYNAJMNIEJ DWA długopisy (lub pióra) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczone do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 • Dodatkowo na TEŚCIE DIAGNOSTYCZNYM z matematyki, każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 • Rozpoczęcie egzaminu z JĘZYKA ANGIELSKIEGO/JĘZYKA NIEMIECKIEGO wiąże się
  z odtworzeniem tekstu do poszczególnych zadań, znajdujących się w FOLDERZE MP3 na PULPICIE w s. H2, s. H3, s.4, s. 2 i s. 6.
 • Uczeń zdający JĘZYK NIEMIECKI będzie pisał TEST DIAGNOSTYCZNY w s. 6.
 • UCZNIOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZMIANY OBUWIA NA TERENIE SZKOŁY.
 • DLA UCZNIÓW PISZĄCYCH TEST W SALACH H2 i H3, DOSTĘPNA BĘDZIE SZATNIA
  W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ.
 • DLA UCZNIÓW PISZĄCYCH TEST W SALACH: 2, 4 i 6, DOSTĘPNA BĘDZIE SZATNIA
  W BUDYNKU SZKOLNYM.

Małgorzata  Konieczna

dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

im Janusza Korczaka w Kowali

tel.48 6101727 e-mail: pspkowala@o2.pl

 

 

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW – Informacja Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

17 lutego 2021 r. ukazała się informacja dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty (tzw. próbnego egzaminu ósmoklasisty)

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne zawiadamiają, iż w marcu udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI oraz JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

Testy diagnostyczne będą mogły być przeprowadzone  od 17 do 19 marca br., zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
 • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
 •  19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Uczniowie oddziałów klas ósmych PSP w Kowali przystąpią do tego testu i zostanie on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym 9.00, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

Oczywiście diagnoza ta BĘDZIE MUSIAŁA PRZEBIEGAĆ Z ZACHOWANIEM WSZELKICH REGUŁ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO.

 

 

ZMIANY NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W MAJU 2021 r.


Minister Edukacji i Nauki, po analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów i biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, uznał, że w 2021 r. egzaminy powinny być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Podjął również decyzję o powołaniu zespołów eksperckich, których zadaniem było opracowanie propozycji wymagań egzaminacyjnych.

Stąd, w maju 2021 roku zarówno egzamin ósmoklasisty jak i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Więcej informacji na stronie MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021 – ważne informacje

 

Organizacja i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

Harmonogram egzaminu

Termin główny:

 • język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) godz.9.00
 • matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) godz. 9.00
 • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) godz.9.00

Termin dodatkowy:

 • język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) godz.9.00
 • matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) godz.9.00
 • język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) godz. 9.00

Termin ogłoszenia wyników: 2 lipca 2021 r. 

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 8 lipca 2021r. 

Termin wydania zdającym zaświadczeń: 9 lipca 2021 r. 

 

Więcej informacji o egzaminie znajduje się  pod linkiem: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

Informacje podstawowe dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty

 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową.
 • Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 • Wyniki egzaminu brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.
 • Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII.
 • Egzamin ma formę pisemną.
 • Egzamin składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

Ważne daty

 • Do 30 września 2020r. – złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.
 • Do 15 października 2020r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
 • Do 25 listopada 2020r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji o przyznanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.
 • Do 25 lutego 2021r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • Do 11 maja 2021r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów konkursów przedmiotowych.

 

Dostosowania

 • Informacje o uczniach uprawnionych do korzystania ze wskazanych sposobów dostosowania warunków i/lub formy przeprowadzania egzaminu oraz sposobach dostosowania warunków i/lub formy przeprowadzania egzaminu znajdują się w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 zamieszczonym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów wojewódzkich lub ponadwojewódzkich z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik oraz mają pierwszeństwo w rekrutacji do szkól ponadpodstawowych.

Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych znajduje się w komunikacie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2019r. na stronie www.men.gov.pl

 

Gdzie szukać informacji o egzaminie?

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl ), w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są:

 • Informator o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021;
 • Harmonogram egzaminu;
 • Komunikat o dostosowaniach;
 • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych;
 • Komunikat w sprawie wykazu olimpiad i konkursów;
 • Przykładowe arkusze egzaminacyjne;
 • Arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w poprzednich latach.

 

Pierwszy egzamin ósmoklasistów 2019

Pierwszy egzamin ósmoklasisty w nowej formule został przeprowadzony naszej szkole w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019r. Obejmował  trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy. Miał formę pisemną. Egzamin ten jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzaminu nie można nie zdać – nie określono bowiem minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, ale jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich i  może zdecydować o tym, czy uczeń będzie kontynuował edukację w wybranej szkole. Mimo trwającego strajku nauczycieli egzamin przebiegł w naszej szkole bez zakłóceń.

Większość naszych uczniów wyszła z polskiego zadowolona. Po matematyce nie wszyscy byli już tak pewni rozwiązań egzaminacyjnych zadań. Nie odnotowaliśmy także paniki w dniu egzaminu z języka obcego. Ale jak naprawdę napisali nasi absolwenci będziemy wiedzieli dopiero w czerwcu. Prace uczniów będą sprawdzać egzaminatorzy wyznaczeni przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Czekamy więc cierpliwie na wyniki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127