REKRUTACJA

REKRUTACJA

DO  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im Janusza Korczaka W KOWALI

 

 

LISTY UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Działając na podstawie art. 158 ust. 1, ust. 3-5. Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, poz. 619) dyrekcja PSP im. Janusza Korczaka w Kowali podaje do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

Komisja Rekrutacyjna powołana odnośnie oddziałów przedszkolnych i szkolnych, po zapoznaniu się z deklaracjami i wnioskami złożonymi do sekretariatu, postanawia zakwalifikować następujące dzieci:

GRUPA PRZEDSZKOLNA

Lp. Nazwisko i imię
1.        Cebula Natalia
2.        Dobrasiewicz Julia
3.        Marchewka Mikołaj
4.        Nowocień Natalia
5.        Pająk Miłosz
6.        Porzyczka Filip
7.        Pliwka Antoni
8.        Popek Piotr
9.        Sobczak Ignacy
10.    Środa Julia
11.    Wieczorek Aleksandra
12. Woźniak Filip
13. Kowalik Filip

 

 

 

 UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH (bez podziała na oddziały)

Lp. Nazwisko i imię    
1.                  Bilski Jan   21. Płokita Filip
2.                  Chrzanowska Blanka   22. Polit Wojciech
3.                  Dobrzański Adam   23. Prusińska Nikola
4.                  Dygas Hubert Oliwier 24. Sadza Antonina
5.                  Góralski Antoni   25. Stanik Zuzanna
6.                  Gronek Adam   26. Stanisławek Lena
7.                  Grzyb Zuzanna Anna   27. Szczerbińska Lena
8.                  Grzywacz Cyprian   28. Szewczyk Aleksandra
9.                  Jakowienko Maria   29. Tomczyk Zuzanna
10.              Kotkowski Eryk   30. Walkiewicz Ada
11.              Kowalik Aleksandra   31. Wieczorek Lena
12.              Królikowski Dawid   32. Winiarski Albert
13.              Kruk Julia   33. Witczak Antoni
14.              Małecki Mateusz   34. Woźniak Lena
15.              Mordziński Tomasz   35. Zagrodnik Patryk
16.              Mścichowski Maksymilian   36. Zawadzka Oliwia
17.              Paja Cezary  37. Ostatek Jakub
18.              Pajek Marcel Michał
19.              Piszczek Martyna
20.              Piwoński Piotr

 Dyrekcja PSP w Kowali

 

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ ODDZIAŁU KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Dyrekcja PSP im. Janusza Korczaka w Kowali, działając zgodnie z poniższymi uchwałami:

UCHWAŁĄ NR XXVIII.209.2021 RADY GMINY KOWALA z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowala, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

oraz

UCHWAŁĄ NR XXVIII.210.2021 RADY GMINY KOWALA z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji liczby punktów za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej publicznej szkoły podstawowej,

przedstawia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do  oddziału przedszkolnego oraz oddziału klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali na rok szkolny 2021/2022 wraz z dokumentacją rekrutacyjną do poszczególnych oddziałów:

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  2021-2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁU KLAS I 2021/2022

 

Dokumentacja rekrutacyjna

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

ODDZIAŁ KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Wymagane dokumenty wewnątrzszkolne (dodatkowe)

 

 

REKRUTACJA

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  na rok szkolny 2021/2022

Od 17 maja 2021 r. uczniowie oddziałów klas ósmych mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Szczegółowy harmonogram został przesłany do wszystkich ósmoklasistów, ich rodziców oraz wychowawców. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

CO DALEJ ÓSMOKLASISTO?!

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. Nasi ósmoklasiści coraz częściej zadają sobie i bliskim nurtujące ich pytania: I co dalej? Jaką szkołę wybrać? Gdzie złożyć dokumenty? Te pytania i pytania o wkrótce mający się odbyć egzamin kończący naukę w szkole podstawowej stają się najważniejsze. Aby rozwiać niektóre z wątpliwości i pomóc w podjęciu właściwej decyzji szkolny koordynator programu doradztwa zawodowego wspólnie z psychologiem przygotowali wzorem poprzedniego roku pomoc w postaci PORADNIKA dla ÓSMOKLASISTY 2021. Zachęcamy do zapoznania się z zawartymi w nim informacjami

tu czytaj: PORADNIK DLA ÓSMOKLASISTÓW 2021.

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  2021/2022 – informacja dla ósmoklasistów

W bieżącym roku szkolnym ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

W dniu 29.01.2021 Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
  • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
  • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Ogłoszony HARMONOGRAM  uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

  • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli załączonego HARMONOGRAMU.
  • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
  • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Materiały do pobrania:

TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2021-2022

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127