REKRUTACJA

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ ODDZIAŁU KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Dyrekcja PSP im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie, działając zgodnie z poniższymi uchwałami:

UCHWAŁĄ NR LXIII.540.2024 RADY GMINY KOWALA z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowala, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

oraz

UCHWAŁĄ  NR LXIII.540.2024 RADY GMINY KOWALA z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowala, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

przedstawia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do  oddziału przedszkolnego oraz oddziału klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie na rok szkolny 2024/2025 wraz z dokumentacją rekrutacyjną do poszczególnych oddziałów:

 

**************************

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie na rok szkolny 2024/2025:

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie na rok szkolny 2024/2025:

**************************

Dokumentacja rekrutacyjna ?

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

ODDZIAŁ KLASY I NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Poniżej, zamieszczone zostaną dodatkowe dokumenty wewnątrzszkolne, które będą przekazane Rodzicom do uzupełnienia na pierwszym spotkaniu z Wychowawcą, o którym poinformujemy Państwa po zamknięciu REKRUTACJI na najbliższy rok szkolny. 

Do tych dokumentów dodatkowych należą:

 • KARTA INFORMACJI O DZIECKU z oddziału przedszkolnego
 • KARTA INFORMACJI O DZIECKU dla uczniów klasy I 

 

 

REKRUTACJA

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  na rok szkolny 2024/2025

 

Od 15 maja 2024 r. uczniowie oddziałów klas ósmych mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Szczegółowy harmonogram został przesłany do wszystkich ósmoklasistów, ich rodziców oraz wychowawców.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17841,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  2024/20245 – informacja dla ósmoklasistów

 

W dniu 29.01.2024 r. Mazowieckie Kuratorium Oświaty ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane być powinny od 15 maja 2024 r. do 20 maja 2024 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje, należy złożyć od 3 lipca 20234 r. do 10 lipca 2024 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną  19 lipca 2024 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 25 lipca 2024 r.
 • W terminie od 19 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
  o wynikach egzaminu zewnętrznego
  , o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Ogłoszony HARMONOGRAM uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa
w art. 158 ust. 6-9 ustawy ? Prawo oświatowe). HARMONOGRAM został przesłany poprzez dziennik elektroniczny zarówno do uczniów oddziałów klas VIII jak również ich rodziców.

 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli załączonego HARMONOGRAMU.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym
  i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy ? Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy ? Prawo oświatowe).

Materiały do pobrania:


Wróć
    cbk (2)