REKRUTACJA

Zasady przyjmowania do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych !!!

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są wszystkie dzieci 6 letnie zamieszkałe na terenie gminy Kowala. Pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne, których rodzice wypełniają Deklarację o kontynuowaniu realizacji wychowania przedszkolnego. Pozostali wypełniają Wniosek o przyjecie do oddziału przedszkolnego. 

Do klas pierwszych przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci 7 – letnie  zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie Karty zgłoszenia,  a dzieci spoza obwodu na podstawie Wniosku o przyjęcie do klasy I składanego przez rodziców/opiekunów. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kowali przyjmowane będą do klasy I w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez dyrektora szkoły.  Apelujemy o dokładne i rzetelne wypełnianie wniosków i złożenie wypełnionych formularzy w sekretariacie szkoły w terminach wyznaczonych w  harmonogramie załączonym poniżej:

HARMONOGRAM I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – TUTAJ

 

Dokumenty składane przez rodziców do szkoły przy zapisie dziecka do klasy I :

  • „Karta zgłoszenia” – dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły
  • „Wniosek o przyjecie do klasy I ” – dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły;
  • Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z Uchwałą Nr VI.35.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 roku

 

Dokumenty składane przez rodziców do szkoły przy zapisie dziecka do oddziału przedszkolnego :

  • Deklaracja o kontynuacji edukacji przedszkolnej (dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019)
  • „Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego” – dla nowych dzieci;
  • Oświadczenia o spełnianiu kryteriów tzw. ustawowych zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 966) wraz z wymaganymi dokumentami
  • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dodatkowych  wraz z wymaganymi dokumentami. zgodnie z Uchwała Nr VI.36.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 roku., które będą brane pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w przypadku niezakwalifikowania się dziecka w I etapie rekrutacji ,

 

Dokumenty składane w formie oświadczeń muszą zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 966)
  • Uchwała Nr VI.35.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 roku
  • Uchwała Nr VI.36.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 roku

 

REKRUTACJA – DRUKI DO POBRANIA

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127