REKRUTACJA

HARMONOGRAM REKRUTACJI  zgodnie z  załącznikiem do zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE,TECHNIKA, SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA

                                      REKRUTACJA  ZASADNICZA

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 maja

do 20 maja

od godz. 8.00

do godz. 15.00

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół sportowych, szkół  mistrzostwa sportowego oraz szkół  z oddziałami sportowymi od 21 maja do 24 maja
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych 7 czerwca do godz. 15.00
możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

Po tym dniu szkoły prowadzące kształcenie w zawodach mogą rozpocząć wydawanie skierowań na badanie lekarskie, ale tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru (uwzględniając zapisy art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe).

od 17 czerwca

do 19 czerwca

od godz. 10.00

do godz. 16.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową) od 21 czerwca

do 28 czerwca

od godz. 12.00

do godz. 16.00

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe do 15 lipca
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
16 lipca godz.12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe od 16 lipca

do 24 lipca

od godz. 12.00

do godz. 10.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  25 lipca godz. 12.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 25 lipca do godz. 16.00

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 26 lipca do 30 lipca                                ; od godz. 8.00 do godz. 12.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  w tym dokonanie czynności,
o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe
do 16 sierpnia
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
19 sierpnia godz. 12.00
wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe od 19 sierpnia                        do 21 sierpnia                        lub przy składaniu wniosku do szkoły od godz. 12. 00 do godz. 16.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe od 19 sierpnia

do 27 sierpnia

od godz. 12.00

do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
28 sierpnia godz. 10.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 28 sierpnia do godz. 12.00

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH – INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW 

Poradnik MEN w sprawie rekrutacji

W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy ósmoklasiści będą przyjmowani do szkół ponadpodstawowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z tym wydało poradnik, w którym przedstawia zasady rekrutacji na  rok szkolny 2019/2020 oraz inne ważne dla uczniów i rodziców informacje, z którymi można się zapoznać TUTAJ -poradnik MEN

Mazowiecki Kurator Oświaty działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586), informuje, że baza szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego, które będą rekrutować uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce Organ prowadzący – Rekrutacja do szkół

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/baza-szkol-ponadpodstaw/13352,Wykaz-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych.html

Ponadto, powołane zostały punkty informacyjne  http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/12878,Punkt-informacyjny-rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych-na.html

a na stronie internetowej kuratorium po zakończeniu rekrutacji zasadniczej i rekrutacji uzupełniającej opublikowane będą informacje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych-na-rok-szkolny-20192020

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Zasady przyjmowania do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych !!!

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są wszystkie dzieci 6 letnie zamieszkałe na terenie gminy Kowala. Pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne, których rodzice wypełniają Deklarację o kontynuowaniu realizacji wychowania przedszkolnego. Pozostali wypełniają Wniosek o przyjecie do oddziału przedszkolnego. 

Do klas pierwszych przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci 7 – letnie  zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie Karty zgłoszenia,  a dzieci spoza obwodu na podstawie Wniosku o przyjęcie do klasy I składanego przez rodziców/opiekunów. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kowali przyjmowane będą do klasy I w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez dyrektora szkoły.  Apelujemy o dokładne i rzetelne wypełnianie wniosków i złożenie wypełnionych formularzy w sekretariacie szkoły w terminach wyznaczonych w  harmonogramie załączonym poniżej:

HARMONOGRAM I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO – TUTAJ

 

Dokumenty składane przez rodziców do szkoły przy zapisie dziecka do klasy I :

  • „Karta zgłoszenia” – dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły
  • „Wniosek o przyjecie do klasy I ” – dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły;
  • Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z Uchwałą Nr VI.35.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 roku

 

Dokumenty składane przez rodziców do szkoły przy zapisie dziecka do oddziału przedszkolnego :

  • Deklaracja o kontynuacji edukacji przedszkolnej (dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019)
  • „Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego” – dla nowych dzieci;
  • Oświadczenia o spełnianiu kryteriów tzw. ustawowych zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 966) wraz z wymaganymi dokumentami
  • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dodatkowych  wraz z wymaganymi dokumentami. zgodnie z Uchwała Nr VI.36.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 roku., które będą brane pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w przypadku niezakwalifikowania się dziecka w I etapie rekrutacji ,

 

Dokumenty składane w formie oświadczeń muszą zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Podstawa prawna :

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 966)
  • Uchwała Nr VI.35.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 roku
  • Uchwała Nr VI.36.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2019 roku

 

REKRUTACJA – DRUKI DO POBRANIA

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127