STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PSP w KOWALI-STĘPOCINIE

Inicjatorem założenia Stowarzyszenia Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie, była dyrektor szkoły, Pani Małgorzata Konieczna.
W listopadzie 2021 r. roku grupa 11 chętnych do współpracy nauczycieli, podjęła słuszną decyzję o założeniu Stowarzyszenia, które zostało zarejestrowane 02 lutego 2022 roku w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych pod numerem 52/2022.

 

W skład ZARZĄDU wchodzą:
PREZES ZARZĄDU:  Pani Małgorzata Konieczna
WICEPREZES:  Pani Iwona Więckowska
SKARBNIK:  Pani Agnieszka Brola

 

Jako Stowarzyszenie Zwykłe nie posiadamy osobowości prawnej, ale dzięki uzyskanemu numerowi REGON w GUS-ie, numerowi NIP w Urzędzie Skarbowym oraz założonemu kontu bankowemu dla Stowarzyszenia, możemy prowadzić swoją lokalną działalność, a naszym celem jest m.in.:

1) promowanie i realizacja przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, szczególnie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz osób niepełnosprawnych,
2) działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy,
3) wspomaganie działalności dydaktycznej i opiekuńczej dzieci i młodzieży, pomoc w pozyskiwaniu środków z przeznaczeniem na rozwój nauki, edukacji, oświaty, wychowania oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
4) promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty,
5) promowanie i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do podniesienia jakości edukacji,
6) promowanie i popieranie przedsięwzięć służących uczeniu się przez całe życie,
7) wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wybitnie uzdolnionych, mających problemy z nauką oraz niepełnosprawnych,
8) integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia, rozwojem osób dorosłych,
9) działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej oraz informacji w formie cyfrowej,
10) zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy, bezradności, wykluczeniu społecznemu lub cyfrowemu,
11) inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizowanych przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,
12) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
13) upowszechnianie i promowanie działań kulturotwórczych, w szczególności służących zrozumieniu i szerzeniu sztuki, literatury i kultury,
14) organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży,
15) propagowanie kultury i sportu oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
16) upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

>> INFORMACJE PODSTAWOWE <<

>> REGULAMIN STOWARZYSZENIA <<

 

Prezes Stowarzyszenia
Małgorzata Konieczna


Wróć