PROJEKTY. PROGRAMY. INNOWACJE.

Projekty zrealizowane w roku szkolnym 2018/2019

 • „Myślę, decyduję, działam” finanse dla najmłodszych – innowacyjny projekt  realizowany w ramach programu  edukacji ekonomicznej opracowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, a współfinansowanego  przez Narodowy Bank Polski.
 • Trzymaj Formę- projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Czyste powietrze wokół nas – projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Zachowaj Trzeźwy Umysł – ogólnopolska kampania profilaktyczna
 • Owoce i warzywa w szkole – projekt ARR
 • Lokalne Centrum Kompetencji – projekt M@zowszanie realizowany przy współudziale środków unijnych
 • Kampania „Postaw na rodzinę” (spotkania z psychologiem)
 • Dzień Bezpiecznego Internetu – projekt szkolny
 • Wspólne Kroki w Cyberświecie – profilaktyczny projekt edukacji informatycznej opracowany przez Fundacją „Poza Schematami” realizowany w klasie 3a
 • Owoce i warzywa w szkole – projekt prozdrowotny powiązany z  „Programem dla szkół” finansowany ze środków unijnych realizowany przez KOWR ( Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa).

Projekty realizowane w roku szkolnym 2017/2018

 • Gminny projekt patriotyczny „100 na 100 – świętujemy z Niepodległą”
 • Promujemy czytanie – projekt czytelniczy realizowany we współpracy z MSCDN w Radomiu i Bibliotekę Pedagogiczna w Radomiu.
 • „Myślę, decyduję, działam” finanse dla najmłodszych – innowacyjny projekt  realizowany w ramach programu  edukacji ekonomicznej opracowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, a współfinansowanego  przez Narodowy Bank Polski.
 • Trzymaj Formę- projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Czyste powietrze wokół nas – projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Nie pal przy mnie, proszę – projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Zachowaj Trzeźwy Umysł – ogólnopolska kampania profilaktyczna
 • Owoce i warzywa w szkole – projekt ARR
 • Lokalne Centrum Kompetencji – projekt M@zowszanie realizowany przy współudziale środków unijnych
 • Kampania „Postaw na rodzinę” (spotkania z psychologiem)
 • Projekt profilaktyczny ” Zajęcia taneczne cheerleaders w Publicznej Szkole Podstawowej w Kowali”
 • Program MEN „AKTYWNA TABLICA”
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – pozyskanie 15.000tys na zakup nowości czytelniczych oraz realizacja działań na rzecz promocji czytelnictwa w ramach szkolnego projektu ” Z książką w XXI wiek”.

Projekty realizowane w roku szkolnym 2016/2017

 • „Myślę, decyduję, działam” finanse dla najmłodszych – innowacyjny projekt  realizowany w ramach programu  edukacji ekonomicznej opracowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, a współfinansowanego  przez Narodowy Bank Polski.
 • Trzymaj Formę- projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Czyste powietrze wokół nas – projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Nie pal przy mnie, proszę – projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Owoce i warzywa w szkole – projekt ARR
 • Lokalne Centrum Kompetencji – projekt M@zowszanie realizowany przy współudziale środków unijnych
 • Kampania „Postaw na rodzinę” (spotkania z psychologiem)
 • Twoje dane – Twoja Sprawa

Projekty realizowane w roku szkolnym 2015/2016

 • Zachowaj Trzeźwy Umysł – ogólnopolska kampania profilaktyczna
 • Trzymaj Formę- projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Czyste powietrze wokół nas – projekt realizowany we współpracy z SANEPID-em
 • Owoce i warzywa w szkole – projekt ARR
 • Lokalne Centrum Kompetencji – projekt M@zowszanie realizowany przy współudziale środków unijnych
 • Kampania „Postaw na rodzinę”

Projekty realizowane w  roku szkolnym 2014/2015

 • Moja przyszłość – projekt realizowany ze środków unijnych
 • Lokalne Centrum Kompetencji – projekt M@zowszanie realizowany przy współudziale środków unijnych
 • Tydzień Bezpiecznego Internetu
 • Zachowaj Trzeźwy Umysł
 • Owoce i warzywa w szkole
 • Kampania „Postaw na rodzinę”

Projekty realizowane w roku szkolnym 2013/2014

Tak jak w roku poprzednim w naszej szkole realizowane były projekty finansowane ze środków zewnętrznych oraz szkolne projekty edukacyjne i wychowawcze

Projekty edukacyjne realizowane ze środków unijnych:

 •  „Rozwój kwalifikacji kluczem do sukcesu uczniów Gminy Kowala”zajęcia dla uczniów klas IV – VI
 •  „Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu uczniów klas I – III Gminy Kowala”zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów klas I – III

Realizowaliśmy także szkolne projekty:

 • Lokomotywa wierszy Tuwima przybywa
 • Razem tworzymy lepszy Internet
 • Polubić czytanie – projekt czytelniczy
 • Ogólnopolska kampania profilaktyczna  „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
 • Projekt Klubu Szkół UNICEF  „Gwiazdka dla Afryki”

Projekty realizowane w roku szkolnym 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie naszej szkoły mogli poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać zainteresowania i umiejętności podczas realizacji projektów:

 1.     „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” to projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Celem projektu było  wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Istotnymi zamierzeniami projektu było także przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologiczne, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport.
22 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w nieodpłatnych zakresu: ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne), przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, języka angielskiego , zajęć sportowo-wychowawczych. Ponadto cala grupa objęta została wsparciem  psychologiczno-pedagogicznym

Zajęcia prowadzone w ramach projektu skłaniały do twórczego i kreatywnego podejścia do nauki. Zaplanowane zajęcia angażowały uczniów i wychodziły poza schemat klasowo-  lekcyjny. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w kilku ciekawych wycieczkach, a szkoła wzbogaciła swoją bazę o dodatkowe pomoce dydaktyczne takie jak: mikroskopy, mapy, zestawy do doświadczeń chemicznych.

2.     Uczniowie uczestniczyli także w projektach prozdrowotnych „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” , których celem było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw. Uczniowie klas I – III przez cały rok szkolny otrzymywali mleko w kartonikach oraz porcje owoców . Ponadto nauczyciele wdrażali na zajęciach edukacyjnych wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania.

3.     Szkoła  uczestniczyła także w realizacji zadań ogólnopolskiej kampanii Postaw na Rodzinę, w ramach której odbyły się  ciekawe szkolenia i spotkanie z sędzia Anną Marią Wesołowską.

4.     Uczniowie uczestniczyli także w kolejnej edycji Ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” realizując z powodzeniem zaplanowane zdania

5.     W ramach projektu finansowanego ze środków publicznych gminy Kowala „Na szlakach powstania styczniowego. W 150 rocznicę bitwy pod Kowalą”  klasy VI uczestniczyły w grze terenowej „Skarby powstańczej poczty”   

 Projekty realizowane w roku szkolnym 2011/2012

W kolejnym roku szkolnym dzięki metodzie projektu edukacyjnego mieliśmy możliwość doskonalenia kompetencji kluczowych. Tak jak w latach poprzednich realizując zadania projektowe nabywaliśmy umiejętności: samodzielnego poszukiwania informacji, praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej na lekcjach, skutecznego komunikowania się i współpracy.

Dzięki twórczemu zaangażowaniu uczniów i przy wsparciu nauczycieli i rodziców zrealizowaliśmy następujące projekty :

 •  szkolenia wolontariuszy i konkursy w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala „Na końcu będą Anioły…”
 • ” Z Korczakiem w przyszłość”
 • Dobry start – indywidualizacja kształcenia i wychowania uczniów klas I – III projekt realizowany w ramach programu POKL działanie 9.1.2 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Kampania profilaktyczna Zachowaj Trzeźwy Umysł
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • „Mały ratowniczek” kontynuacja projektu edukacji ratowniczej dla klas I– III

 

Projekty realizowane w roku szkolnym 2010/2011

Jedną z najważniejszych umiejętności, które ma rozwijać współczesna szkoła, jest praca zespołowa. Metoda projektu edukacyjnego daje taką szansę – uczy samodzielnego poszukiwania informacji, praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej na lekcjach. Ponadto uczy skutecznego komunikowania się, wymaga współdziałania.

W roku szkolnym 2010/11 podjęliśmy szereg działań wychowawczych i dydaktycznych, które miały formę projektów. Dzięki nim uczniowie doskonalili kompetencje kluczowe, a nauczycieli mieli możliwość obserwowania ich wiedzy i umiejętności w praktycznych działaniach. Po raz kolejny okazało się , że jak ogromne zdolności i umiejętności organizacyjne drzemią w dzieciach. Podejmowane działania wspierali nie tylko nauczyciele, ale także rodzice.

A oto wykaz szkolnych projektów:

 • I ty możesz zostać wolontariuszem
 • Czytamy najmłodszym
 • Dzień bez przemocy
 • Kampania ZTU
 • Mały ratowniczek” – projekt edukacji ratowniczej dla klas I– III
 • Owocolandia – realizacja programu „Jem kolorowo i żyję zdrowo
 • Projekt wielkanocny
 • Dzień integracji dla klas 4

 


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127