Modułowe Pracownie Przyrodnicze- Woda.

Projekt realizowany we współpracy z Centrum Nauki Kopernik.

Moduł Woda stanowi propozycję nowoczesnego programu kształcenia w ramach Modułowych Pracowni Przyrodniczych. Został opracowany przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Koncepcja MPP oparta jest na wieloletnim doświadczeniu CNK w opracowywaniu i wdrażaniu zestawów edukacyjnych.

Nasza szkoła miała wyjątkową możliwość realizacji projektu, podczas którego zajęcia z przedmiotów przyrodniczych  w klasach 4-8 prowadzone były z wykorzystaniem zestawów- pudełek Modułu Woda. Pani Justyna Jagiełło prowadziła zajęcia z chemii i fizyki w kl. 7 i 8, pani Renata Szary ? zajęcia z przyrody w kl.4 i 6, a pani Iwona Stefańska-Stanik zajęcia z biologii i geografii w kl. 5, 7 i 8. Od CNK otrzymaliśmy 10 pudełek z pomocami do realizacji zajęć, karty pracy, materiały multimedialne wspomagające usystematyzowanie działań przy przeprowadzaniu eksperymentów. Pracownicy CNK odwiedzali naszą szkołę, obserwowali zajęcia, rozmawiali z uczniami i nauczycielami o pracy z Modułem. Podczas lekcji prowadzonych z wykorzystaniem MPP uczniowie byli aktywni i zaangażowani w proces badawczy- obserwowali, wykonywali pomiary i eksperymentowali. Nauczyciel natomiast wspierał ich wysiłek oraz działania eksploracyjne, służył pomocą przy formułowaniu pytań i samodzielnym poszukiwaniu odpowiedzi. Przeprowadzane przez uczniów eksperymenty wzbogaciły ich wiedzę o badanej rzeczywistości, dostarczyły nowych umiejętności w zakresie badania zjawisk przyrodniczych, rozwijały ciekawość świata, odwagę i krytyczne, samodzielne myślenie, czyli kompetencje, których znaczenie wykracza daleko poza szkolne mury.

Niewielkich rozmiarów pudełko jest propozycją nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV ? VIII szkoły podstawowej, czyli poznawania świata poprzez obserwację i eksperymentowanie. Jego interdyscyplinarny charakter umożliwia pracę badawczą nie tylko na lekcjach przyrody, ale także biologii, geografii, fizyki czy chemii. Uniwersalność Modułu można wykorzystać również podczas zajęć dodatkowych, projektów międzyprzedmiotowych oraz zajęć terenowych. Wyposażenie, sprzęt oraz propozycje doświadczeń zostały dostosowane do realizacji nowej podstawy programowej i pozwalają badać napięcie powierzchniowe wody, jej gęstość, proces formowania się kropli, a także transport wody w łodygach i liściach roślin, zjawisko parowania i polimeryzacji oraz wiele innych. Celem pracy z modułowymi pracowniami przyrodniczymi jest rozbudzanie u uczniów zainteresowania światem przyrodniczym, kształtowanie postawy badawczej , nawyku bezpiecznego eksperymentowania, umiejętności pracy w grupie, rozwijanie u uczniów kompetencji XXI wieku, w tym krytycznego i twórczego myślenia, kreatywności i umiejętności weryfikacji informacji.

 


Wróć
    cbk (2)