Czym zajmuje się rada rodziców?

Corocznie w trybie głosowania z grona rodziców wybierana jest rada rodziców w składzie: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, komisja rewizyjna ( 3 osoby) oraz członkowie RR. Wybory przedstawicieli do rady rodziców i rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W wyborach tych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic. Rada rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny. Jest to  demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców z wszystkich klas  szkoły, która współpracuje z dyrektorem, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz organizacjami  działającymi w szkole, a jej celem jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań . Działalność RR reguluje  Regulamin działalności rady rodziców.  Do kompetencji rady rodziców należy:

  • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
  • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli we współpracy z rodzicami .
  • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
  • Rada rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli.
  • Przedstawiciele rady rodziców mają prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły.

Rada rodziców zajmuje się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustala zasady użytkowania tych funduszy. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.


Wróć
    cbk (2)