EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2024 – ważne informacje

 

 

Organizacja i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023.

Harmonogram egzaminu

Termin główny:

 • język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) godz.9.00
 • matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) godz. 9.00
 • język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) godz.9.00

Termin dodatkowy:

 • język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) godz.9.00
 • matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) godz.9.00
 • język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) godz. 9.00

 

Termin ogłoszenia wyników: 3 lipca 2024 r. 

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do dnia 3 lipca 2024 r. 

Termin wydania zdającym zaświadczeń: 3 lipca 2024 r. 

 

Więcej informacji o egzaminie znajduje się  pod linkiem: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

Informacje podstawowe dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty

 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową.
 • Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 • Wyniki egzaminu brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.
 • Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII.
 • Egzamin ma formę pisemną.
 • Egzamin składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

Ważne daty

 • Do 02 października 2023r. ? złożenie przez rodziców ucznia deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty.
 • Do 16 października 2023r. ? przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
 • Do 21 listopada 2023r. ? złożenie przez rodzica ucznia oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji o przyznanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.
 • Do 14 lutego 2024 r. – zmiana języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy.
 • Do 30 kwietnia 2024r. ? przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów konkursów przedmiotowych.

 

Dostosowania

 

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów wojewódzkich lub ogólnopolskich z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu ? uzyskają z niego maksymalny wynik oraz mają pierwszeństwo w rekrutacji do szkól ponadpodstawowych.

Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych znajduje się w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki na stronie www.men.gov.pl

 

Gdzie szukać informacji o egzaminie?

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl ), w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są:

 • Informator o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym;
 • Harmonogram egzaminu;
 • Komunikat o dostosowaniach;
 • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych;
 • Komunikat w sprawie wykazu olimpiad i konkursów;
 • Przykładowe arkusze egzaminacyjne;
 • Arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w poprzednich latach.

 

Pierwszy egzamin ósmoklasistów 2019

Pierwszy egzamin ósmoklasisty w nowej formule został przeprowadzony naszej szkole w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019r. Obejmował  trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy. Miał formę pisemną. Egzamin ten jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzaminu nie można nie zdać – nie określono bowiem minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, ale jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich i  może zdecydować o tym, czy uczeń będzie kontynuował edukację w wybranej szkole. Mimo trwającego strajku nauczycieli egzamin przebiegł w naszej szkole bez zakłóceń.

Większość naszych uczniów wyszła z polskiego zadowolona. Po matematyce nie wszyscy byli już tak pewni rozwiązań egzaminacyjnych zadań. Nie odnotowaliśmy także paniki w dniu egzaminu z języka obcego. Ale jak naprawdę napisali nasi absolwenci będziemy wiedzieli dopiero w czerwcu. Prace uczniów będą sprawdzać egzaminatorzy wyznaczeni przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Czekamy więc cierpliwie na wyniki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wróć
    cbk (2)