Ogólnopolski konkurs dla samorządów szkolnych

Ogólnopolski konkurs dla samorządów szkolnych  

 

imagesCABICYZIIdea Korczakowskiej samorządności w szkole XXI w.  pod takim hasłem odbędzie się w naszej szkole ogólnopolski konkurs dla samorządów szkolnych. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu i zapraszamy do przygotowania prezentacji multimedialnej o pracy Samorządów Szkolnych. 

 

Dziecko wcale nie jest głupsze od dorosłego,

tylko ma mniej doświadczenia

Janusz Korczak

 

Ogólnopolski konkurs dla Samorządów Szkolnych  szkół podstawowych i gimnazjum

 

Regulamin konkursu

ZORGANIZOWANEGO Z OKAZJI USTANOWIENIA PRZEZ SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROKU 2012 ROKIEM JANUSZA KORCZAKA

 

1.     Nazwa konkursu:  Idea Korczakowskiej samorządności w szkole XXI w.  – prezentacja multimedialna

 

2.     Organizator:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w  Kowali, 26-624 Kowala 103, pspkowala@o2.pl

 

3.     Cele  konkursu:

–         popularyzacja idei samorządności i wiedzy o Januszu Korczaku

–         ukazanie różnych form propagujących korczakowska ideę  samorządności we współczesnych szkołach

–         popularyzacja  wykorzystania technologii informatycznej, komputerowej,  jako środka przekazu określonych treści i obrazów.

–         nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i selekcji informacji

–         kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,

–         pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży

 

4.     Warunki uczestnictwa:  

·         Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VI oraz gimnazjów zainteresowanych celami i tematyką Konkursu. Udział uczniów w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

·         W konkursie biorą udział zespoły uczniów, zgłoszone wg karty zgłoszenia / Załącznik 1/ do dnia 26 listopada na adres e-mail pspkowla@o2.pl lub telefonicznie 48 6101727 oraz  przesłanie prac na płycie CD lub DVD do dnia 30 listopada / decyduje data stempla pocztowego/ na adres organizatora: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali, Kowala 103, 26-624 Kowala (z dopiskiem: konkurs dla samorządów szkolnych)

·         Zespoły uczniów rekomendowane przez samorządy szkolne przygotowują pracę, która jest związana z tematem konkursu i prezentującą obraz form samorządności  w placówce biorącej udział w konkursie  w formie prezentacji multimedialnej.

·         Każda szkoła biorąca udział w konkursie może zgłosić 1 pracę.

 

a)     Szczegółowe zasady tworzenie prezentacji multimedialnych

–         technika: prezentacja multimedialna wykonana w dowolnym programie do tworzenia prezentacji

–         wielkość prac: do 25 slajdów,

–         zapis cyfrowy w formacie zgodnym z Microsoft Office lub Open Office

–         wszystkie prace ze szkoły powinny być opisane w pliku tekstowym (adres szkoły, telefon, e-mail, tytuł prezentacji, imiona i nazwiska autorów, imię i nazwisko opiekuna),

–         nazwa pliku powinna być zgodna z następującym wzorem:

Miejscowość/Typszkoły/nazwaszkoły.rozszerzenieplikuzgodnez MSOffice lub OpenOffice (nie używać „polskich” liter np.: Kowala/PSPw Kowali.pptx)

–         prezentacje powinny być zgodne z tematem konkursu i muszą pokazywać różnorodne formy samorządności mającej miejsce w placówce, biorącej udział w konkursie,  zgodne z ideą samorządności korczakowskiej,

–         prezentacje nie mogą być powieleniem istniejących projektów.

–         dopuszcza się wykorzystanie w pracach gotowych grafik, zdjęć, filmów, dźwięków, tekstów itp., jednak należy w pracy podać wykorzystane źródła

–         w konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

5.     Kryteria oceny:

–         Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

a.     Szkoły podstawowe

b.    Gimnazja

–         prace zostaną ocenione przez profesjonalne, powołane przez organizatora konkursu, Jury (skład Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej z wynikami konkursu) wg następujących kryteriów:

a.     poprawność formalna pracy

b.    zgodność pracy z tematem,

c.     trafność i oryginalność przedstawienia tematu konkursu

d.    walory artystyczne pracy

e.     poprawność informatyczna pracy

f.     dobór i wykorzystanie narzędzi informatycznych(możliwości programu)

–         Decyzje Jury są ostateczne.

 

6.     Nagrody i wyróżnienia.

–         Laureatami konkursu są szkoły, których prace zostaną uznane za najciekawsze. Autorzy prac, opiekunowie i szkoły zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.

–         Uczestnicy otrzymają także dyplomy, a nauczyciele – opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

 

7.     Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu.

–         Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 7.12.05.2012 r. podczas imprezy  podsumowującej zorganizowanej  przez organizatora w PSP w Kowali oraz opublikowane w dniu 7.12.2012r. na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowali  www.pspkowala.pl

–         Podczas imprezy podsumowującej na laureatów i ich opiekunów czekają też inne atrakcje przygotowane przez organizatora.

 

8.     Uwagi ogólne.

–         prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

–         prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.

–         organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych (w całości i we fragmentach) bez wypłacania honorariów autorskich.

–         uczestnicy  konkursu przesyłając swoje prace wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych swoich danych osobowych oraz wizerunku dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w konkursie.

–         nadesłanie prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.

Osoba do kontaktów :

Małgorzata Grzesiak  tel. 504228169, e-mail: pspkowala@o2.pl

 

 

Patronat

 

Wójt Gminy Kowala

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im J. Korczaka w Kowali

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowali

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127