REGULAMIN KONKURSU „LAPBOOK: AK – podziemna armia w służbie Ojczyźnie”

1.Organizatorem konkursu jest Przystanek Historia CE IPN przy Izbie Pamięci ks. Romana Kotlarza Trablice 29, 26-624 Kowala – Stępocina

Patronat: Wójt Gminy Kowala Dariusz Bulski

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu

 1. Założenia ogólne:
 • Cele konkursu:
 • zainteresowanie uczniów historią Polski
 • popularyzacja wiedzy o Armii Krajowej i jej roli w walce o niepodległość
 • kształtowanie postaw patriotycznych, świadomości narodowejiszacunku wobec rodzinnego kraju i regionu
 • zachęcenie do poznawania trudnych dziejów naszej Ojczyzny
 • kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni
 • ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi
 • doskonalenie umiejętności plastycznych
 • także kształtowanie inwencji twórczej,wyobraźni i wrażliwości artystycznej.
 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych na terenie gminy Kowala.
 • Uczestnicy konkursu wykonują prace indywidualnie.

 1. Tematyka prac:
  Zadaniem uczestników będzie samodzielne zaprojektowanie i wykonanie lapbooka poświęconego Armii Krajowej, zawierającego wiadomości i ciekawostki związane z tematem konkursu. Dopuszczalne jest wykorzystanie zeskanowanych ilustracji i tekstów pisanych na komputerze.Praca ma być wykonana indywidualnie, Organizator dopuszcza jednak konsultacje i wsparcie nauczyciela czy rodziny.
 2. Parametry prac konkursowych:
 • Praca powinna być wykonana z trwałych materiałów, różnymi technikami i metodami w formie pisemnej oraz rysunkowej z zachowaniem konstrukcji lapbooka. Nie dopuszcza się użycia materiałów sypkich.
 • Praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A2 i zawierać minimum 6 kieszeni, schowków itp.
 • Lapbook, czyli książka na kolanach jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone jak wycinki z gazet. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach.
 • Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę i oświadczenia (dokumenty zamieszczone w załącznikach do regulaminu konkursu).
 1. Terminy i przebieg konkursu:
 • Prace należy składać w Przystanku Historia Trablice 29 w nieprzekraczalnym terminie do 27.02.2022 roku.
 • O terminie wręczenia nagród w konkursie jego nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomienitelefonicznie.
 • Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac, ale nie więcej niż jedną od jednego uczestnikakonkursu.

 1. Ocena prac:
 • Jury szczególną uwagę będzie zwracać na: samodzielność wykonania i wkład pracy, zgodność z tematem oryginalność, pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu, poprawność merytoryczną, stylistyczną, ortograficzną , interpunkcyjną i estetykę.
 • W skład jury wejdą trzy osoby powołane do pracy w komisji oceniającej przez organizatorówkonkursu.
 • Decyzje oceniającej komisji konkursowej są ostateczne.
 • Wystawa nagrodzony prac odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kowali
 1. Nagrody:
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.
 • Prace uczestników konkursu nie będą im zwracane.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac oraz ich nieodpłatnej publikacji zzachowaniem praw autorskich na stronach internetowych organizatora konkursu oraz strony gminy kowala@pl .
 2. Postanowienia ogólne:
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy konkursu.
 • Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 693070597.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
 • Pytania i uwagi dotyczące konkursu należy kierować do jego organizatorów.                                            Załączniki do regulaminu konkursu ZAŁĄCZNIK

Wróć
    cbk (2)