PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 17-19.03.2021r

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  w dniach 17-19 marca 2021r. organizuje  test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych na podstawie materiałów udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. Szczegóły organizacji na terenie szkoły testu diagnostycznego przesłane zostały ósmoklasistom, rodzicom i nauczycielom przez dziennik LIBRUS

Informacje te  zamieszczamy także poniżej i w zakładce Egzamin Ósmoklasisty/ Test diagnostyczny

 E8 PRZEDMIOT
 SALE  POWOŁANI NAUCZYCIELE
JĘZYK POLSKI

17.03.2021

9.00-11.00

sala H2

sala H3

sala 2

sala 4

 

-A. BIELECKI

-A. KUPIEC

– M. MYŚLIWIEC

– A. GACA

 

MATEMATYKA

18.03.2021

9.00-11.00

sala H2

sala H3

sala 2

sala 4

 

-K. ŚLIWA

-A. ROZWADOWSKA

-M. GRZESIAK
-I. WIĘCKOWSKA

 

JĘZYK ANGIELSKI

19.03.2021

9.00-10.30

sala H2

sala H3

sala 2

sala 4

 

-E. TYCZYŃSKA-ZYGAREK

-J.JAGIEŁŁO

-B. WÓJCIK

-I. STEFAŃSKA-STANIK

JĘZYK NIEMIECKI

19.03.2021

9.00-10.30

 

sala 6 -S. BILSKA
 • NA JEDEN DZIEŃ PRZED TESTEM DIAGNOZUJĄCYM, WYCHOWAWCA 8A i 8B przygotowuje dla TYCH uczniów paski z NAZWISKIEM, IMIENIEM oraz PESELEM I KODEM UCZNIA (gotowe listy Z PESELAMI UCZNIÓW zostały przesłane poprzez dziennik LIBRUS) oraz pobiera listy uczniów przypisanych do danej klasy.
 • NAUCZYCIEL NADZORUJĄCY PRZYPISANY DO NADZOROWANIA DANEJ GRUPY UCZNIÓW W SALI, zgłasza się w danym dniu TESTU DIAGNOSTYCZNEGO do gabinetu dyrekcji po wydrukowane ARKUSZE z danego przedmiotu.

(WYJĄTKOWO W TYM ROKU SZKOLNYM, kserowanie WZORU ARKUSZA DIAGNOSTYCZNEGO dla 48 uczniów klas VIII przeprowadzi sekretarz szkoły na 1 dzień przed egzaminem).

 • NAUCZYCIEL NADZORUJĄCY odpowiedzialny jest za rozstawienie (w dowolnej kolejności) na stolikach TABLICZEK Z NUMERKAMI.
 • NAUCZYCIELE NADZORUJĄCY EGZAMIN W DANEJ SALI, SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA KOMPLETY ŻETONÓW I TABLICZEK (ilość otrzymanych na egzamin = ilość zdanych po egzaminie).
 • O godzinie wyznaczonej przez DYREKCJĘ (ok. 8.35) zdający wchodzą pojedynczo do sal, okazując NAUCZYCIELOWI NADZORUJĄCEMU, dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (LEGITYMACJĄ SZKOLNĄ) i losują ŻETONY z numerami stolików, przy których będą pracować.
 • Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował NAUCZYCIEL NADZORUJĄCY.
 • W czasie trwania egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach NAUCZYCIEL NADZORUJĄCY może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali TYLKO WÓWCZAS, KIEDY NIE BĘDZIE PRZERWY NA KORYTARZU. Zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia NAUCZYCIELA NADZORUJĄCEGO na wyjście z sali, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku.
 • Każdy przystępujący do TESTU DIAGNOSTYCZNEGO powinien mieć ze sobą na każdym przedmiocie PRZYNAJMNIEJ DWA długopisy (lub pióra) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczone do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 • Dodatkowo na TEŚCIE DIAGNOSTYCZNYM z matematyki, każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki ? jeżeli trzeba je wykonać ? zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 • Rozpoczęcie egzaminu z JĘZYKA ANGIELSKIEGO/JĘZYKA NIEMIECKIEGO wiąże się
  z odtworzeniem tekstu do poszczególnych zadań, znajdujących się w FOLDERZE MP3 na PULPICIE w s. H2, s. H3, s.4, s. 2 i s. 6.
 • Uczeń zdający JĘZYK NIEMIECKI będzie pisał TEST DIAGNOSTYCZNY w s. 6.
 • UCZNIOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZMIANY OBUWIA NA TERENIE SZKOŁY.
 • DLA UCZNIÓW PISZĄCYCH TEST W SALACH H2 i H3, DOSTĘPNA BĘDZIE SZATNIA
  W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ.
 • DLA UCZNIÓW PISZĄCYCH TEST W SALACH: 2, 4 i 6, DOSTĘPNA BĘDZIE SZATNIA
  W BUDYNKU SZKOLNYM.

 

Małgorzata  Konieczna

dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

im Janusza Korczaka w Kowali

tel.48 6101727 e-mail: pspkowala@o2.pl

 

 


Wróć
    cbk (2)