UWAGA! Zebrania z rodzicami

We wrześniu odbędą się  organizacyjne zebrania z rodzicami. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej harmonogramem i tematyką planowanych spotkań:

 

DATA/ GODZINA

tematyka spotkań WYCHOWAWCÓW z rodzicami
w roku szkolnym 2020/2021
 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

02.09.2020r.

ŚRODA

16.30
RODZICE UCZNIÓW KLAS 0-III

1) ZAPOZNANIE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 ORAZ Z PROPOZYCJĄ KALENDARZA 2020/2021

-wypracowanie założeń do planu wychowawczego klasy

-zapoznanie z Procedurą BHP dla dzieci oddziałów 0-VIII, ich rodziców oraz pracowników PSP im. Janusza Korczaka
w Kowali w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

-poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz
o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

-wyłonienie RADY ODDZIAŁOWEJ i przedstawiciela do Rady Rodziców.

 

2) SPRAWY RÓŻNE

-organizacja obiadów w okresie czasowego ograniczenia
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

-zapisy na świetlicę, zasady zwalniania z zajęć w szkole oraz
z zajęć w świetlicy

-zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych

-zasady zachowania ucznia w czasie zajęć lekcyjnych oraz pobytu na świetlicy i inne.

 

 

 

 

 

DYREKCJA SZKOŁY

 

WYCHOWAWCA

ODDZIAŁU

 

03.09.2020r.

CZWARTEK

16.30
RODZICE UCZNIÓW KLAS IV-VIII

09.09.2020r.

ŚRODA

16.30

 

Spotkanie dyrekcji z przedstawicielami Rad Oddziałowych czyli Radą Rodziców

DYREKCJA SZKOŁY
 

DO

30.09.2020r.

 ZGODNIE
Z USTALENIAMI
WYCHOWAWCY

 

1) Zapoznanie ze SZKOLNYM ZESTAWEM PROGRAMÓW, PROGRAMEM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM, STATUTEM SZKOŁY, PLANEM WYCHOWAWCY ODDZIAŁU.

2) Upowszechnienie wiedzy o prawach i obowiązkach uczniów.

3) Zapoznanie z REGULAMINEM SZKOŁY.

4) EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (do 30 września 2020 rodzice uczniów klas VIII składają pisemną deklarację
o przystąpieniu do egzaminu z języka nowożytnego).

5) Przedstawienie rodzicom uczniów klas IV- VIII  programu nauczania WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE oraz  z BEZPIECZEŃSTWEM W INTERNECIE.

6) Ustalenie obszarów pedagogizacji rodziców w planach pracy wychowawców.

7) SPRAWY RÓŻNE.

 

 

WYCHOWAWCA

ODDZIAŁU


Wróć
    cbk (2)     ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127