Rekrutacja

Zasady przyjmowania do klas pierwszych i oddziałów zerowych !!!1 images

W związku ze zmianami w prawie oświatowym opracowane zostały nowe zasady przyjmowania dzieci do klas pierwszych i oddziałów zerowych.   Nie obowiązują dotychczasowe dokumenty i zasady rekrutacji. Nowe formularze niezbędne do zapisania dziecka do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej w zakładce Strefa rodzica / druki do pobrania.

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są wszystkie dzieci 6 letnie zamieszkałe na terenie gminy Kowala. Pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne, których rodzice wypełniają Deklarację o kontynuowaniu realizacji wychowania przedszkolnego. Pozostali wypełniają Wniosek o przyjecie do oddziału przedszkolnego Obowiązuje limit miejsc. Do klas pierwszych przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci 7 – letnie  zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie druku Zgłoszenia,  a dzieci spoza obwodu na podstawie Wniosku o przyjęcie do klasy I składanego przez rodziców/ prawnych opiekunów. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Kowali przyjmowane będą do klasy I w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez dyrektora szkoły. Wypełnione formularze rodzice składają do sekretariatu szkoły. Apelujemy o dokładne i rzetelne wypełnianie wniosków.

Terminy :

Od 1 marca do 21 marca   – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym, do którego dziecko aktualnie uczęszcza oraz karty zgłoszenia do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.Jeżeli rodzice nie złożą deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, dziecko może zostać nie przyjęte od 1 września do oddziału przedszkolnego.

Od 21 marca do 7 kwietnia  – składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca do oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru i klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych poza  obwodem szkoły.

8 – 10 kwietnia  – posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora szkoły, ogłoszenie wyników, umieszczenie imiennych list na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły wraz z podaniem możliwości odwoławczych od podjętych decyzji.

10 kwietnia  – posiedzenie komisji rekrutacyjnej drugiego etapu na ewentualne wolne miejsca w oddziale przedszkolnym i klasach pierwszych przedszkolu, ogłoszenie wyników, umieszczenie imiennych list na tablicy ogłoszeń wraz z podaniem możliwości odwoławczych od podjętych decyzji.

do 20 kwietnia  – składanie odwołań od decyzji  Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej,

30 kwietnia  – przekazanie rodzicom decyzji w sprawie odwołania i ogłoszenie listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych do klasy I i oddziału przedszkolnego ,

do  30 kwietnia  – poinformowanie Wójta Gminy Kowala o dzieciach nieprzyjętych lub liczbie wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym i klasie pierwszej.

do 31 sierpnia  – prowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.

 

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH I KLAS PIERWSZYCH /DRUKI DO POBRANIA/

OFERTA SZKOŁY -pobierz

Deklaracja kontynuowania realizacji wychowania przedszkolnego – pobierz

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego – pobierz

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego  – pobierz

Wniosek_o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej /spoza obwodu/ – pobierz

Powiadomienie o formie spełniania obowiązku szkolnego – pobierz

Karta informacji o dziecku – pobierz

 

 

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127