Szkolny Wielobój Korczakowski

Szkolny Wielobój Korczakowski  

 

imagesW ramach projektu Z Korczakiem w przyszłość w miesiącu październiku 2012r. organizowane będą konkursy inspirowane życiem i twórczością naszego patrona Janusza Korczaka. Ich laureaci będą naszymi reprezentantami w Gminnym Wieloboju o Berło Króla Maciusia, który odbędzie się w listopadzie. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach szkolnych, które mają na celu popularyzację myśli korczakowskich, systemu wychowawczego i życia Starego Doktora  – prekursora działań na rzecz dziecka i jego praw. Chcemy udziałem w tych działaniach propagować wartości ważne w rozwoju młodego pokolenia w dobie integracji europejskiej a także zaprezentować Waszą twórczości, uzdolnienia i zainteresowania. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszonymi poniżej regulaminami konkursów…  

 

2012 – ROK KORCZAKA

 

 Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej patronem roku 2012 ustanowiony został Janusz Korczak.Dla upamiętnienia tego wybitnego człowieka i naszego Patrona zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach szkolnych:

 

– wiedzy o życiu i twórczości Janusza Korczaka

– recytatorskiego  /kl. III – VI/ termin:

–  plastycznego  /kl I – III/ termin:

–  literackiego /kl. III – VI/ termin:

–  plastyczno – informatyczny / kl. IV – VI/ termin 

 

Szkolne konkursy zostaną rozstrzygnięte w dniu 30 października 2012r., wtedy odbędzie się także konkurs wiedzy o życiu i twórczości naszego Patrona  oarz recytatorski. Wszyscy chętni zgłaszają swój udział w konkursach poprzez wychowawcę klasy. Dla zwycięzców przewidziane zostały dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i Dyrekcję Szkoły. Laureaci konkursów będą reprezentowali szkołę w Gminnym Wieloboju o Berło Króla Maciusia, który odbędzie się w dniu 8 listopada 2012r. w naszej szkole.

 

Regulamin konkursu

wiedzy o życiu, twórczości i działalności Starego Doktora pod hasłem:

 

Janusz Korczak – lekarz z wykształcenia i zawodu, pisarz z talentu, a wychowawca i pedagog z powołania i wyboru.

 

1.    Cele:

– Pogłębienie  wiadomości na temat życia i twórczości Janusza Korczaka.

– Przybliżenie wartości zawartych w  jego twórczości.

–  Inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych wzorów postępowania.

–  Kształtowanie postaw patriotycznych.

2. Każda klasa V- VI  zgłasza do konkursu 2 osobowy zespół uczniów. 

3. Uczniowie rozwiązują zadania, które są punktowane w skali 1-5 pkt. przez szkolną komisję konkursowa w dniu 30.10.2012r o godz. 11.oo.

4.  Zwycięska drużyna reprezentuje szkołę w konkursie gminnym.

 

 Regulamin konkursu recytatorskiego Janusz Korczak w poezji

 

1.Cele:

– Propagowanie praw dziecka oraz upowszechnianie myśli pedagogicznej Janusza Korczaka

– Przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym

– Popularyzacja poezji wśród dzieci

–  Promowanie dzieci zdolnych oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich

 

2.    Konkurs adresowany jest do uczniów klas III – VI  i będzie przebiegał w dwóch kategoriach:

– Klasy III – IV

– Klasy V – VI

 

3.    Przesłuchania uczestników odbędą się dnia 30.10.2012 o godzinie 12.oo.

 

4.    Każdy z uczestników recytuje jeden utwór poświęcony Korczakowi (dopuszcza się recytacje wiersza własnego/

 

5.    Szkolna komisja konkursowa ocenia recytacje  uczniów w skali 1- 5 według kryteriów

– opanowanie pamięciowe utworu

– dobór repertuaru

–  interpretacja utworu

–  kultura mowy dykcja / sposób mówienia, poprawność wypowiedzi /,

–  ogólny wyraz artystyczny/ naturalność wypowiedzi, rekwizyty/

 

6.    Zwycięzcy zostaną nagrodzeni i będą reprezentować szkołę w konkursie gminnym

 

 

Regulamin konkursu plastycznego dla klas I – III U króla Maciusia i Kajtka Czarodzieja

 

 Cele :

– popularyzacja wiedzy o życiu, a także ideach głoszonych przez Janusza Korczaka;

– pobudzanie do aktywności twórczej;

– rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;

–  rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni twórczej;

–  rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży

1.  Zadanie jest adresowane do uczniów klas I – III szkół podstawowych.

2.  Uczniowie wykonują jedną pracę plastyczną  – ilustracja do fragmentu wybranej książki  Janusza Korczaka.  Dowolna technika płaska w formacie A3. Praca może przedstawiać postać bohatera lub wybraną scenę z książki. Ważne jest, aby praca odbiegała od wyglądu ilustracji zawartych w wydanych publikacjach.

3.    Szkolna komisja konkursowa ocenia parce w skali 1-5 pkt.  wg następujących kryteriów:

–  zgodność z tematyką konkursu,

–   oryginalne ujęcie tematu,

–   inwencja twórcza, walory artystyczne

–   estetyka pracy

–   samodzielność

4.   Trzy zwycięskie prace biorą udział w konkursie gminnym.

 

 

Regulamin konkursu plastyczno- informatycznego Janusz Korczak – patron dziecięcych marzeń

 

1.    Cele

–    Popularyzacja wiedzy o prawach dziecka

–    Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania informatyką i technologią informacyjną.

–     Nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i selekcji informacji

–     Zdobycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej, jako środka przekazu określonych treści i obrazów.

–     Pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży

2.    Zadanie jest adresowane do uczniów klas IV – VI .

3.    Uczniowie wykonują pracę z wykorzystaniem techniki komputerowej  w programie PAINT  w formie plakatu/ ulotki i  zapisują ją na płycie CD.

4.    Prace oceniane są w skali 1-5 pkt. przez szkolną komisję konkursową  wg następujących kryteriów:

–    umiejętność optymalnego wykorzystania zastosowanego oprogramowania,

–    wyczerpanie tematu,

–   oprawa graficzna, pomysłowość i estetyka,

–   opis pracy,  

–  oryginalność rozwiązania problemu

5.    Trzy zwycięskie prace będą reprezentować szkołę w konkursie gminnym, a ich autorzy zostaną  nagrodzeni. 

 

 

Regulamin konkursu literackiego „Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie”

 

1.    Cele:

–        zainteresowanie uczniów życiem i twórczością Janusza Korczaka

–        rozwijanie uzdolnień twórczych dzieci i młodzieży

–        zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności;

–        promowanie młodych talentów  i popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży;

–        rozwijanie wrażliwości i wyobraźni

2.    Adresatami są uczniowie klas IV – VI

3.    Uczniowie piszą pracę literacką na jeden z poniższych tematów:

„Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie…”

Marzenia zmieniają rzeczywistość

Gdybym był królem Maciusiem…

Co może mały człowiek

4.    Praca powinna być  samodzielnie napisana w dowolnej formie.  Prace należy dostarczyć do dnia 28.10.2012r.

5.    Każda prace literacka powinna zostać podpisana: imię, nazwisko, wiek, klasa, imię i nazwisko opiekuna ucznia.

6.    Praca powinna być napisana komputerowo czcionką  14 Times New Roman akapit 1,5,bez żadnych elementów ozdobnych.  Objętość pracy nie powinna przekraczać 2 stron .

7.    Prace punktowane są w skali 1-5 pkt.  przez szkolną komisję konkursową  wg następujących kryteriów :

–        wartość merytoryczna i zgodność z tematyką;

–        poziom literacki pracy;

–        twórczy charakter utworu;

–        poprawność stylistyczna i językowa.

8.    Autorzy trzech  zwycięskich prac  zostaną nagrodzeni i  będą reprezentować szkołę w konkursie gminnym.

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127