Zwrot podręczników!

DYREKCJA PSP w Kowali przypomina UCZNIOM, WYCHOWAWCOM I RODZICOM UCZNIÓW, że zgodnie z zapisami Szkolnego regulaminu korzystania z darmowych podręczników,materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych  obowiązkiem uczniów po zakończeniu zajęć dydaktycznych (nie później niż do 20 czerwca danego roku)  jest zwrot darmowych podręczników, poprzez wychowawców klasy. do biblioteki szkolnej
Szczegółowe zasady zamieszczamy poniżej

§ 2 ust. 11
Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają  poprzez wychowawców klasy podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do 30 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku.
§ 2 ust. 13
Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej–nauczyciele wychowawcy oraz przedmiotowy dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
§ 2 ust. 14
W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenie, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.
§ 3 ust. 1
Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszystkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych w tym zagubionych płyt do języka obcego lub innych nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
§ 3 ust.2
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodzica/opiekuna prawnego ucznia zwrotu kosztu podręcznika/ów lub kosztu materiału edukacyjnego. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.
§ 3 ust.3
W przypadku zgubienia podręcznika/materiału edukacyjnego lub jego zniszczenia sporządza się protokół, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, a rodzic/opiekun prawny są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.

WYCHOWAWCA KLASY JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA CZY ODDAWANE DO BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKI SĄ ZNISZCZONE.  JEŚLI TAK JEST UCZEŃ ODKUPUJE ZNISZCZONY PODRĘCZNIK/MATERIAŁ EDUKACYJNY.

Kowala, 16.06.2018r.

 


Wróć

cbk (2)

 

ws_certyfikat_A4_2013_2014_10100127